Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF a Pollák László e.v. fotózásra, videozásra vonatkozó szerződéses feltételeit mutatja be annak érdekében, hogy a szolgáltatását igénybe vevők számára biztonságos jogi környezetet biztosítson.

Hatályos:

2023 január 1-től újabb ÁSZF hatályba lépéséig, mellyel a jelen ÁSZF hatályát veszti.

Tartalom

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

  1. Személyi hatály

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik:

  1. a Pollák László e.v.-re (1104. Budapest, Mádi u. 159; adószám: 59405081-2-42;  mint fotózási-, videózási szolgáltatások tevékenységet végzőre (a továbbiakban: Fotós);

  2. a fotózott természetes személyre (a továbbiakban: Modell);

  3. valamint a Fotóstól a Modell fotózását megrendelő természetes vagy jogi személyre (a továbbiakban: Megrendelő);

  4. együttesen: Felekre.

 2. Amennyiben a Modell és a Megrendelő személye azonos, a jelen ÁSZF-ben a Megrendelő részére előírt jogok és kötelezettségek értelem szerűen vonatkoznak a Modellre.

  1. Tárgyi hatály

 1. Az ÁSZF a Fotós, a Modell és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerzői jogi védelem alá eső fotóművészeti alkotás [Szjt. 1. § (1) i)] létrehozására, a szerzői joggal kapcsolatos rendelkezésekre.

 2. A fotóművészeti alkotás alatt annak bármely formáját érteni kell, akár digitális akár analóg formátumban készül, akár fájlban, akár papír adathordozón jelenik meg, példányszámtól függetlenül.

  1. Időbeli hatály

 1. Az Szjt. alapján a szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. A szerzői jog a művet megalkotó szerzőt, a Fotóst illeti meg.

 2. A szerzői jogi védelem a Felek közti szerződés esetleges megszűnésétől függetlenül is fennáll a jogszabály szerinti védelmi idő leteltéig.

 3. Az ÁSZF időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. A Fotós fenntartja a jogot arra, hogy a ÁSZF-et saját hatáskörben bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

 1. Jogviszony létrejötte, a fotózás folyamata

 1. A Fotós a honlapján részletes tájékoztatást ad a fotózással kapcsolatos szolgáltatása szerződéses, technikai hátteréről, díjairól. A honlapon közzéteszi a mindenkor hatályos ÁSZF-ét, mely alapján az érdeklődők előzetesen tájékozódhatnak a fotózás jogi kérdéseiről.

 2. A Fotós az ÁSZF-et műtermében is kifüggeszti és elektronikusan (pl. link, QR-kód) is elérhetővé teszi, mely lehetőséget ad a Megrendelő/Modell számára, hogy a fotózás előtt a fotózás minden lényeges aspektusát megismerje.

 3. A Fotós elvégzi a Modell fotózásához szükséges hozzájárulásának érvényességével kapcsolatos azonosítási feladatait. Ennek részleteit részletesen a következő, „A Modell hozzájárulása” pont mutatja be.

 4. A fotózás megkezdése előtt a Fotós és a Megrendelő/Modell a jelen ÁSZF-ben szereplő mintaszerződés alapján egyedi szerződést köt, amely az ÁSZF-fel együtt pontosan részletezi a megrendelt fotókkal kapcsolatos minden elvárást, illetve lehetőséget, valamint tartalmazza a Modell szükséges nyilatkozatait, melyek tartalmát a Modell az ÁSZF megismerése révén már előzetesen megismerhet.

 5. A szerződés aláírása előtt a Modell bármely, számára még fontos szempontot felvethet a Fotós számára, a fotózás akkor veszi kezdetét, amikor a Modell úgy nyilatkozik, hogy:

  1. számára a fotózással kapcsolatos minden körülmény világos;

  2. modellként komfortosan érzi magát;

  3. a megállapodás szerinti díjazást a Megrendelő/Modell kiegyenlítette vagy a Felek megállapodtak a díj utólagos kiegyenlítéséről.

 6. A Fotós minden rendelkezésére álló, a fotózás szakmai szabályaival összhangban álló eszközzel gondoskodik arról, hogy a Modell számára élményt jelentő alkotó folyamat keretében alakuljon ki a megrendelt fotósorozat.

 7. A fotózás során a Modell bármikor kérheti, hogy az adott beállítás eredményét megtekintse és döntsön az adott kép megtartásáról, illetve törléséről.

 8. A tényleges fotózás végeztével a Modell és a Fotós az elkészült „nyers” (RAW formátumú) fotókat közösen átnézik, azokat szelektálják, a Modell számára nem tetsző, valamint a Fotós által szakmailag javasolt (pl. bemozdult, nem megfelelő kivágású stb.) képeket törlik.

 9. A Modell a szelektálást követően még kérheti, illetőleg a Fotós javasolhatja, hogy valamely törölt kép helyett hasonló beállítású, vagy az alapján tovább gondolt kép készüljön.

 10. A fotózás a Fotós és a Megrendelő/Modell megállapodása szerinti idővel ér véget, mely során a Felek megállapodhatnak az eredetileg megállapított időkeret kiterjesztéséről és új időpontban történő folytatásról is. Ilyen esetben az ebből adódó díjazási kérdésekről is meg kell állapodni.

 11. A fotózás az elkészített nyers képek közös szelektálásával ér véget, annak befejezését követően a szelektálás során fennmaradt nyersből készített kisméretű (hosszabbik oldal max. 1000 pixel méretű), válogatás céljára alkalmas, nézőképeket (jpg formátum) képeket a Fotós a fotózás napjától számított 3 munkanapon belül a Megrendelő/Modell által megadott e-mail címre megküldi illetve az e-mailben megadott link és jelszó segítségével elérhetővé teszi a Modell számára. Ezeket a nézőképeket képeket a Fotós jogosult vízjellel ellátni és köteles a fájlok neveiben sorszámozni azokat. A sorszám a Modell választásának egyértelmű azonosítását szolgálja.

 12. A Modell a nézőképek átvételének napját követően a saját érdekében mielőbb válasz e-mailben közli a Fotóssal, hogy mely sorszámú képek JPG formátumban történő kidolgozását kéri.

 13. A Fotós a kidolgozott képeket – amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg – a Modell visszajelzésének napját követő 5 munkanapon belül a adja át a Megrendelő/Modell számára.

 14. A kidolgozott képek átadásával együtt a Fotós elküldi a díjazás tekintetében az elszámolását, illetve – amennyiben az korábban nem történt meg – a fotózásról szóló bizonylatot.

 15. A megbízási szerződés az Szjt. 31. §-ában meghatározott szerzői jogi védelmi időre tekintettel határozott tartamú.

 16. A fotózásra létrejött szerződés típusa vállalkozási, megbízási és felhasználási szerződés elemeket vegyesen tartalmazó szerződés.

 1. A Modell hozzájárulása

 1. A Felek rögzítik, hogy:

  1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. §-a alapján képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

  2. az Szjt. 72. §-a szerint a megrendelésre készült képmás tekintetében a szerzői jog gyakorlásához az ábrázolt személy beleegyezése is szükséges.

  3. a Modell fotózáshoz történő hozzájárulása mind a Ptk. szerinti hozzájárulást, mind az Szjt. szerint beleegyezést is jelenti.

 2. A Modell önállóan jogosult a hozzájárulását megadni, kivéve, ha a Modell:

  1. cselekvőképtelen kiskorú (aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, ebből eredően jognyilatkozata semmis), ilyen esetben nevében a törvényes képviselője járhat el;

  2. korlátozottan cselekvőképes kiskorú (aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen), esetében is képviselőjének hozzájárulása szükséges, ám annak hozzájárulása nélkül is megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. A jelen ÁSZF értelmében az igazolványkép kategórián kívül eső képek készítése minden esetben képviselői hozzájárulással történhet.

 3. A Fotós a Modell hozzájárulásának feltételeit minden esetben köteles tisztázni, ehhez kérheti a Modell születési adatát dokumentáló okirat bemutatását, valamint nyilatkozatát. Ezek hiányában a fotózást jogosult megtagadni.

 4. A Fotós a hozzájárulásában nem korlátozott Modell figyelmét köteles felhíni arra, hogy a Modellre fokozott felelősséget ró, ha portré, modell fotózástól eltérő „glamour”, „boudoir”, erotikus, akt, extrém stb. fotózást rendel meg. A Fotós a Modell alapos mérlegelésébe ajánlja, hogy a Fotós nem tud felelősséget vállalni a Megrendelőnek átadott fotó Megrendelő vagy a Modell által a világhálón, közösségi portálokon, egyéb, bárki által elérhető helyen történő elhelyezését követően annak visszavonására. A fotók Megrendelő számára történő átadását követően a Fotóst a fotókkal kapcsolatban további felelősség csak a saját érdekkörében végzett tevékenység (tárolás, külön megállapodásban rögzített felhasználás) kapcsán terheli.

 5. A fotózás során a Fotós egyéni meglátása, művészi megközelítése alapján egyedi beállításokat javasolhat, melyeket a Modell habitusa, beállítottsága függvényében mérlegelve elfogadhat, vagy elutasíthatja azokat. A Fotós garantálja, hogy nem alkalmaz sem fizikai sem lelki kényszerítést művészi álláspontja érvényesítése érdekében, minden helyzetben tiszteletben tartja a Modell saját döntéseit. Amennyiben a fotózás során a Modell mégis bármilyen, számára diszkomfort érzést tapasztal a fotózással kapcsolatban, jogosult a fotózást haladéktalanul leállítani.

 1. A szerzői jogok

 1. A Megrendelő/Modell tudomással bír arról, hogy a hatályos szerzői jogi szabályok [Szjt. 4.§ (1)] alapján a szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző), fotóművészeti alkotás esetén a Fotóst.

 2. A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok összessége, mely a személyhez fűződő és a vagyoni jogaiból áll. A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.

 3. A vagyoni jogok az Szjt-ben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző – a Megrendelő és/vagy a Modell – jelen ÁSZF-ben a jogok átruházására irányuló felhasználási szerződéses feltételekkel a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.

  1. Személyhez fűződő jogok gyakorlása

 1. A Fotós határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e (Szjt. 10. §). A Fotós által a Megrendelő/Modell számára történő végleges JPG formátumú fotók átadásával a mű nyilvánosságra hozatalát megadottnak kell tekinteni.

 2. A Fotóst megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon feltüntessék, pl. „Fotó: Pollák László – Pollak Photo” módon (Szjt. 12. §).

 3. A Fotós személyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, vagy a mű más olyan megváltoztatása vagy a művel kapcsolatos más olyan visszaélés, amely a Fotós becsületére vagy hírnevére sérelmes (Szjt. 13. §).

  1. Vagyoni jogok gyakorlása, a Jogszerző jogainak pontosítása

 1. A Fotós az Szjt-ben meghatározott jogával élve a jelen pont szerint engedélyezi a Megrendelő – mint Jogszerző – számára a fotók felhasználását. Az e feltételekkel az ÁSZF-re hivatkozó szerződés vonatkozó része felhasználási szerződésnek minősül, a jelen ÁSZF-ben nem meghatározottak tekintetében az Szjt. rendelkezésit kell figyelembe venni.

 2. A fotók felhasználásának minősül különösen a többszörözés (Szjt. 18-19. §), a terjesztés (Szjt. 23. §), a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §), a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §), az átdolgozás (Szjt. 29. §), a kiállítás (Szjt. 69. §).

 3. A Fotóst a fénykép(ek) felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg. A Fotós által közzétett díjszabásban feltüntetett díjak tartalmazzák a felhasználás ellenértékét.

 4. A vagyoni jogok Jogszerző által megkívánt terjedelmétől (kizárólagosan vagy nem kizárólagos gyakorolt vagyoni jog) függően a Fotós eltérő díjszabást alkalmazhat.

 1. A Felek egyéb jogai és kötelezettségei

  1. A Fotós jogai és kötelezettségei

 1. A Fotós a Megrendelő/Modell bármely olyan igényét – indokolási kötelezettség nélkül – jogosult megtagadni, amely művészi koncepciójával, értékrendjével, hírnevével nem egyeztethető össze. Az ilyen helyzetek megelőzése, elkerülése érdekében a fotózás megkezdése előtt a Felek előzetesen egyeztetnek a fotózással kapcsolatos elképzeléseikről.

 2. A Fotós köteles a Modellel kapcsolatban a fotózás során tudomására jutott bármely információt időbeli korlátozás nélkül titokban tartani.

 3. A Fotós az elkészített fotók kapcsán köteles minden olyan technikai, fizikai és informatikai védelmi, valamint szervezési intézkedést megvalósítani, amelyek a fényképek, mint személyes adatok védelmét az elvárható szinten biztosítják.

  1. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő jogosult a fényképei kapcsán – amennyiben azok a Fotós kezelésében vannak – a Fotóstól azokkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, egyeztetett keretek között a Fotós Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata szerinti jogokat gyakorolni.

 2. A Megrendelő köteles a szerződés szerinti díjat a Fotós számára a szerződésben rögzítettek szerint megfizetni.

 1. Díjazás a Felek között

  1. A Fotós díjazása a Megrendelő részéről

 1. A Fotóst megillető díjazás mértékét a jelen ÁSZF „Díjszabás” pontjában rögzített tényezők szorzata alapján kell meghatározni.

 2. A Díjszabásban meghatározott díjazástól a Felek egyedi megállapodásukkal üzletpolitika szempontok alapján eltérhetnek.

  1. A Modell díjazása a Fotós részéről

 1. Amennyiben a Fotós a Modellről készült fotót értékesíti, bevételt realizál, a Modell a bevételből – amennyiben a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg – annak 20 %-os mértékével jogosult részesedni.

 2. Ilyen esetben a Fotós a Modell részére járó bevétel részt bruttó értéknek tekintve a Modellre vonatkozó kifizetési szabályok szerinti adók és járulékok levonása után fizeti ki a Modellnek járó nettó összeget.

 1. Adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések

A Fotós tájékoztatja a Modellt, hogy a Modell személyes adatainak kezelését a honlapján közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint végzi. E szabályzat mutatja be, hogy a Fotós – mint adatkezelő – mely adatkezelési műveletekben vesz igénybe adatfeldolgozót, és mely adatfeldolgozókat veszi igénybe. A Fotós tájékoztatja a Modellt, hogy az egyes adatfeldolgozók személye a Felek közti jogviszony tartama alatt változhat, erről a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatból tájékozódhat a Modell, illetve az abban meghatározottak szerint gyakorolhatja az érintetti jogait.

 1. Díjszabás

 1. A fotózás díjszabása a felhasználás terjedelmétől (alapdíj), a fotók típusától (típusszorzó) és a sürgősségtől (sürgősségi szorzó) függ, a Díj az alapdíj és a szorzók szorzataként áll elő.

 2. A díjat a Fotós jogosult és köteles a rá, illetve tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló jogszabály szerinti ÁFA mértékkel megnövelni.

  1. Alapdíj

A fotók felhasználása (hivatkozás: az Szjt. vonatkozó szakasza)

Rendelkezésre jogosult

Alap

csomag

Kizárólagos

csomag

többszörözés (18-19. §)

Jogszerző

Jogszerző

terjesztés (23. §)

Jogszerző

Jogszerző

a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §)

Jogszerző

Jogszerző

a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §)

Jogszerző

Jogszerző

az átdolgozás (29. §)

Fotós

Jogszerző

a kiállítás (69. §)

Fotós

Jogszerző

A Fotósnak járó díjazás (szorzó):

1x

10x

  1. Sürgősségi szorzó

Normál határidejű (5 nap) fotókészítés: 1x

Sürgős (1 napon belüli) fotókészítés: 2x